XIV Concurs de Fotografia Dones

Notícies 3 mins, 19 segs
Mariola Nos Mateu

XIV Concurs de Fotografia Dones, Peníscola

L’Ajuntament de Peníscola, a través de la Regidoria de Benestar Social, convoca un concurs de fotografia amb la finalitat de celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Bases del XIV Concurs de Fotografia Dones

Tema

Dones a la Història

Participants

Obert a totes les persones que ho desitgen.

Modalitat

 • Fotografia en vertical o horitzontal en blanc i negre o color.
 • Format 20 x 30. Muntades sobre cartolina rígida de 30 x 40.
 • Les obres realitzades hauran de presentar-se obligatòriament també en suport digital o per correu electrònic a l’adreça concursfotografiadones@peniscola.org. Si no és així, quedaran excloses del concurs.
 • Les obres presentades no poden haver estat premiades en altres concursos

Nombre de fotografies a presentar

Cada participant podrà presentar el nombre de fotografies que considere oportú. La inscripció és gratuïta.

Identificació

Cada participant ha d’identificar la seua obra amb un sol títol que ha d’escriure al dors la fotografia presentada. Cada fotografia ha d’anar acompanyada d’un sobre d’identificació, dins del qual s’ha de fer constar el nom complet de l’autor, l’adreça i el número de telèfon. El sobre ha d’anar tancat obligatòriament i en la part exterior només ha de figurar el nom de l’obra.

Presentació de les fotografies

Les fotografies seran presentades en els Serveis Socials Generals i SEAFI de l’Ajuntament de Peníscola (telèfon 964 481 833) o en les oficines d’atenció ciutadana (SAC), situades en el c/ dels Llandells, 5 -12598 Peníscola, a través d’una instància general que es podrà descarregar del web municipal.

Es presentarà una Declaració responsable en la qual s’indique que les obres presentades no han sigut premiades en altres concursos nacionals o internacionals, i que són propietat del participant.

Termini de presentació

El termini de presentació serà fins el 21 de febrer de 2020.

Jurat

El jurat estarà compost per:

 • Regidora de Benestar Social
 • Regidora de Cultura
 • Treballadora Social ESSB
 • Psicòloga SEAFI
 • Tres o quatre fotògrafs professionals
 • Dos alumnes de l’IES Alfred Ayza

En cas de no poder assistir algun dels membres del jurat, s’assignarà un suplent. El jurat no podrà procedir a la valoració de les obres si no es dóna l’assistència mínima d’almenys cinc membres.

Drets

L’Ajuntament es reserva el dret d’ús de les obres premiades fent constar sempre el nom de l’autor, sense que haja de satisfer cap contraprestació pels drets d’aquestes obres.

Les obres guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament de Peníscola, el qual es reserva el dret de publicació. Les obres presentades quedaran en propietat de l’Ajuntament, si en el termini de dos mesos no són reclamades per l’autor.

Totes les fotografies presentades formaran part de l’exposició en conmemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora que s’anunciarà en el web municipal.

Els concursants garanteixen que són titulars de les obres presentades.

Exposició

La decisió del concurs, la inauguració i l’exposició s’anunciarà en el web.

Premis

Entre els deu últims finalistes, el jurat atorgarà els següents premis:

 • 1r Premi : 300 euros
 • 2n Premi: 200 euros
 • 3r Premi: 100 euros

A la resta se’ls remetrà un diploma.
Els premis no podran ser acumulatius. En el cas que es done aquesta circumstància, passarà a ser premiat el següent finalista amb més puntuació.

Observacions

El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de les bases. Els casos no previstos els resoldrà el Jurat. El concurs podrà quedar desert si el Jurat ho considera convenient. L’Ajuntament vetlarà per les obres que es presenten a concurs, però no se’n fa responsable de la pèrdua o deteriorament que puguen sofrir en el trasllat o exposició. L’organització es compromet a esmentar els noms dels autors.

Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi ha drets a tercers en les obres presentades, així com de qualsevol reclamació pels drets d’imatge.

En el web de l’Ajuntament s’informarà sobre el lloc i les dates de l’exposició.

En el cas que el concurs quede desert totes les fotografies seran tornades.

Criteris de resolució

De totes les obres presentades es trien deu finalistes, entre les quals se seleccionen el 1r, 2n i 3r premi en funció de criteris de qualitat fotogràfica, originalitat, en relació a la temàtica i composició de la imatge. Els premiats seran informats telefònicament. A continuació, les fotos es penjaran en la pàgina web de l’Ajuntament, així com l’acta del jurat.

El lliurament de premis i la informació relacionada amb l’exposició serà anunciada en el web municipal.

Els guanyadors hauran de remetre al Departament de Serveis Socials, el Full de Manteniment de Tercers, disponible en el web municipal com a requisit per poder rebre el premi. En el cas que els participants siguen menors d’edat, aquest document el remetran a nom del seu representant legal.

L’Ajuntament de Peníscola, a través de la Regidoria de Benestar Social, convoca un concurs de fotografia amb la finalitat de celebrar el Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *